آلمانی, خارجی, دکتر شلی, دکتر شلای, Dr Schley

آلمانی, خارجی, دکتر شلی, دکتر شلای, Dr Schley